Ахлах сургуульд өргөдөл илгээх

10-12-р анги

Дунд сургуульд өргөдлөө илгээх

6-9-р анги

Бага сургуульд өргөдөл илгээх

1-5-р анги